Tin công ty, Tin dự án

Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp

Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 785/KH-UBND ngày 20/10 về triển khai Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 3/7/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã nêu cao tình thần trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách với quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Đến năm 2030, Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, thu nhập trung bình cao, đời sống nhân dân được nâng cao; là trung tâm thương mại, du lịch, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Bắc Trung bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; văn hóa và con người Nghệ An mang bản sắc xứ Nghệ phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

UBND tỉnh giao các Sở, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng quản lý thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chương trình hành động số 56-CTr/TU đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xác định mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nội dung then chốt và xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Gắn công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện; ban hành các chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chủ động tham mưu, thực hiện cụ thể hóa các quan điểm, gắn kết các mục tiêu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phù hợp với điều kiện của tỉnh, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện. Đổi mới tư duy đi tắt đón đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thông qua việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả, bền vững, nâng cao năng lực tự chủ về sản xuất, công nghệ và thị trường…

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, đề nghị điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các chính sách đặc thù trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh như: Chính sách khuyến khích phát triển một số ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp hỗ trợ; chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng dịch vụ logistics; đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật; chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ chuyển đổi số…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí về dự án đầu tư để ưu tiên lựa chọn, thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ưu tiên thu hút đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp FDI thuộc các quốc gia phát triển, sử dụng công nghệ cao, tạo giá trị lớn, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, xây dựng ngành công nghiệp tiêu biểu, hiện đại; nâng cao năng lực cạnh tranh ngành xây dựng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển kết cấu hạ tầng động bộ, hiện đại, thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững.

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; tăng cường khai thác có hiệu quả thị trường trong nước và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh. Phát huy giá trị văn hóa bản lĩnh, trí tuệ con người Nghệ An; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện tốt an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh.